MCSM, ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń

O projekcie

Tytuł projektu: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu

Projekt znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013: Priorytet 6. „Wsparcie rozwoju turystyki” Działanie 6.2. „Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych”

Termin realizacji: 2010-2015

Dane finansowe:

 • Całkowita wartość projektu wynosi 20 313 181,93 zł, z czego 60% kwoty tj.- 12 165 428,97 zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WK-P, a pozostała kwota 8 147 752,96 zł (40%) stanowi wkład własny Gminy Miasta Toruń.
 • W dniu 2 lipca 2008 r. dla Projektu „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu”, została zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Toruń pre-umowa.
 • W dniu 30 czerwca 2010 r. został zawarty Aneks nr 1 do pre-umowy.
 • Dnia 29.06.2011 r. Gmina Miasta Toruń złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o dofinansowanie projektu. 
 • Zgodnie z uchwałą Nr 63/1328/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2011 r. projekt otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania inwestycji. 
 • W dniu 29 listopada 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Główne działania:

 • wykonanie kompleksowego remontu i adaptacji do nowych funkcji części obiektu poprzemysłowego, tzw. „Młynów Rychtera” lub „Młynów Toruńskich”,
 • zakup wyposażenia,
 • regulacja Strugi Toruńskiej wraz z remontem mostków na cieku,
 • wyburzenie budynku warsztatu mechanicznego z uwagi na zły stan techniczny (obiekt wybudowany współcześnie bez wartości historycznej).

Zakres przedsięwzięcia obejmuje utworzenie:

 • bazy noclegowej, w skład której wchodzą miejsca noclegowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi i usługami dodatkowymi służące obsłudze ruchu turystycznego, w tym przede wszystkim obsłudze zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z kraju i z zagranicy;
 • bazy gastronomicznej służącej obsłudze turystów w zakresie całodziennego wyżywienia  oraz miejsca do przygotowywania posiłków we własnym zakresie;
 • bazy rekreacyjno-sportowej, w skład której wchodzą m.in.: a) sale przeznaczone do wspólnego spędzania wolnego czasu, takie jak: sala audiowizualna, pokój gier, świetlica, kawiarenka internetowa; b) wielofunkcyjna sala widowiskowo – sportowa, która pełni funkcję zarówno sali muzyczno-teatralnej, jak i sali sportowej (w miarę potrzeb); c) wypożyczalnia sprzętu turystycznego oraz sportowego (w tym rowerów).

 Na terenie MCSM zlokalizowano hot-spot umożliwiający bezprzewodowy dostęp do Internetu.

Podstawową misją MCSM jest prowadzenie aktywnej międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży szkolnej oraz akademickiej z całego świata, wspieranie procesu integracji europejskiej, rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży, a także promowanie regionu jako miejsca spotkań różnych kultur i narodów.

Realizacja inwestycji:
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Wały Gen. Sikorskiego 10
tel. 56 611 88 40
e-mail: [email protected]

Koordynacja projektu:
Urząd Miasta Torunia
Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego
ul. Grudziądzka 126B
tel. 56 611 85 54
fax.: 56 611 85 56
e-mail: [email protected]